Dames 1

Heng Mauruschatt (entraineur), Simone Jung (déléguée du comité)
Thies Kim, Scheuren Lisa, Lisarelli Mara, Wirtz Kim, Fischbach Nora, Thiry Fabienne
Fabian Cruciani (président), Greisch Cathérine, Dickes Sharon, Gambini Svenia, Ellmann Jill, Anna Dickes (officiel/comité)
Schaffener Claudine, Jilkova Jana, Damy Jessica, Gaspard Melissa, Kryeziu Sindi

manquent sur la photo:  Roland Schaffener (officiel) Josée Schaffener (officiel) , Aloyse Weyler (délégué d’ordre)

 

ENTRAINEMENTS

Lundi:       19.00 – 20.30 / Centre Sportif Hartmann

Mardi:        20.30 – 22.00 / Centre Sportif Hartmann

Jeudi:         20.30 – 22.00 / Centre Sportif Hartmann

Vendredi:   19.00 – 20.30 / Centre Sportif Annexe Alliance

 

ENTRAINEUR

Heng Mauruschatt:  621.352.221

Charel Hippert: 691 499 743

 

November2018

October2018

September2018

August2018