Dames 1

Heng Mauruschatt (entraineur), Simone Jung (déléguée du comité)
Thies Kim, Scheuren Lisa, Lisarelli Mara, Wirtz Kim, Fischbach Nora, Thiry Fabienne
Fabian Cruciani (président), Greisch Cathérine, Dickes Sharon, Gambini Svenia, Ellmann Jill, Anna Dickes (officiel/comité)
Schaffener Claudine, Jilkova Jana, Damy Jessica, Gaspard Melissa, Kryeziu Sindi

manquent sur la photo:  Roland Schaffener (officiel) Josée Schaffener (officiel) , Aloyse Weyler (délégué d’ordre)

 

ENTRAINEMENTS

Lundi:       19.00 – 20.30 / Centre Sportif Hartmann

Mardi:        20.30 – 22.00 / Centre Sportif Hartmann

Jeudi:         20.30 – 22.00 / Centre Sportif Hartmann

Vendredi:  20.30 – 22.00 / Centre Sportif Hartmann

 

ENTRAINEUR

Heng Mauruschatt:  621.352.221

 

January2018

December2017

November2017

October2017